Megvan a helyed

Munkaerőpiac fejvadász szemmel

TOP 10 munka a múltból, amit nem hiszel el

Egyre többet cikk, előrejelzés, elemzés készül arról, hogy a mesterséges intelligencia, az automatizáció hogyan hat a munkaerő-piacra. Az egyik hatása az, hogy várhatóan régi tradíciókkal rendelkező szakmák is teljesen el fognak tűnni. Ebben a cikkben összeszedtünk néhány olyan munkát a múltból, amelyek már rég a technológiai fejlődés áldozatául estek.

A sort egy olyan szakmával kezdem, melynek eltűnésében személyesen is érintve érzem magam, ugyanis azon emberek táborát gyarapítom, akik egyetlen mozdulattal képesek kinyomni reggel az összes ébresztőjüket.

1. Emberi ébresztőóra

Ezeket az embereket arra alkalmazták, hogy időben felébresszék a munkába indulókat. Ehhez hosszú botokat, köveket, esetleg sípot használtak, amivel zajt csaptak az illető ablaka alatt. Az ébresztőórák megjelenésével eltűnt a szakma, bár időről-időre mindig akad valaki (anya, apa, kutya, gyerek, feleség, nem prioritási sorrend) aki magára vállalja ezt a nemes (és igazán fontos) feladatot.

emberiora1.jpg

(A kép forrása) 

2. Sírrabló

Leonardo da Vincihez szokás kötni a legelső boncolásokat a XIV századból. Feljegyzései alapján legalább ötven hullát boncolt fel művészi és természettudományi érdeklődésből, természetesen titokban és éjszaka, hiszen akkor az egyház szigorúan tiltotta az ilyesmit. A reformáció után az anatomiának is nagyobb tere nyílt Európában. 1543-ban adta ki Vesalius híres anatómia tankönyvét az emberi test szerkezetéről. Később aztán Padovában, Leidenben, Rotterdamban, Londonban és Európa több egyetemi városában „anatómiai színházak” jöttek létre. Talán ennek emlékét őrzi a „műtő” angol kifejezése: „operating theatre”. Ezek az egyetemek egészen a XIX. századig alkalmaztak hivatalos sírrablókat, akik friss hullákkal látták el a kíváncsi orvostanhallgatókat.

3. Felolvasó

Még a rádió megjelenése előtt a felolvasónak az volt a feladata, hogy egy kicsit színesebbé tegyék a gyári munkások monoton mindennapjait. Elsősorban híreket, politikai propaganda szövegeket, esetenként bestseller jellegű, könnyű irodalmi alkotásokat olvastak fel.

felolvaso2.jpg

(A kép forrása)

 4. Telefonközpontos

Ez talán nem ismeretlen azok számára, akik szeretik a régi filmeket. Minden esetre ma már nagyon szürreálisan hat, hogy úgy lehetett elérni valakit telefonon, hogy az ember felhívta a telefonközpontot, megmondta, hogy kit keres, majd a telefonos kisasszony átdugott egy kábelt az egyik lyukból a másikba.

telefonkozpontos2.jpg

(A kép forrása)

5. Hangtükör-riasztó

A radar feltalálása előtt, ilyen és ehhez hasonló eszközökkel, tulajdonképpen az emberi fül határainak kiszélesítésével igyekezték felderíteni az ellenséges repülőket. Az eszközöket az első világháborútól a második közepéig használták.

hangtukor1.jpg

(A kép forrása)

6. Hivatásos bűnbak

Több 16. századi forrásban is olvasható, hogy VIII. Henrik és Jane Seymour fiának, Eduárd hercegnek volt hivatalos bűnbakja, „korbácsfiúja”. Ez kifejezetten azt jelentette, hogy rajta hajtották végre a herceg által kiérdemelt fizikai fenyítéseket. Minthogy a tanító nem üthette meg magát a herceget, azt csak maga a király tehette meg (ő viszont rendszerint nem folyt bele a trónörökös oktatásába), így a kis barátja részesült helyette az oktató célzatú elnáspángolásban. Ha azt hinnénk, hogy ez nem volt túl hatékony, hát nagyot tévedünk. A posztot többnyire a kis hercegek nagyon közeli barátai töltötték be. I. Károlyról például tudjuk, hogy igen kedvelte saját bűnbakját, William Murrayt, akit grófi címmel és földbirtokokkal is megjutalmazott trónra lépése után.

whipping-boy.jpg

(A kép forrása)

7. Főszékletőr

A bizarr hivatás VIII. Henrik uralkodása idejéből ered. A főszékletőr annak a szolgának volt a hivatalos címe, aki az angol királynak segédkezett ügyes-bajos dolgai elvégzésében – ott, ahova a király is gyalog jár.

"Legyen a könnyebbítő hely szép és tiszta
és a deszkák zöld ruhával jól beborítva,
a luk helyénél nehogy látszódjon a deszka,
legyen rajta párna, s mocsok rajta ne bosszantsa.
Legyen takaró, pamut és szövet az alfelet azzal törölni meg,
és amint hív, állj készen,
válladon törölközővel, tállal és kancsóval a kezedben."

50663.jpg

(A kép forrása)

 8. Temetési komédiás, vagy gyászbohóc

Nem meglepő, hogy ez a foglalkozás is a gladiátorjátékok, orgiák, kenyeret és cirkuszt ókori Rómájából származik. A gyászbohóc a temetkezési szertartás során felvette az elhunyt karakterét, ruháit, gesztusait. Mindezt a halott lelkének megnyugtatására és a jelenlévők szórakoztatására.

gyaszbohoc.jpg

(A kép forrása)

9. Orgiatervező

Ez a foglalkozás is az ókori Rómából származik, és - legalábbis hivatalos formájában - már megszűnt. Mai megfelelője talán a partyszervező lehetne, hiszen eme hivatást űző személy feladata nem merült ki a megfelelő hölgyek (és urak) kiválasztásában, a dekoráció, a menü, a zene megszervezése szintén az ő feladata volt. 

orgiatervezo.jpg

(A kép forrása)

10. Kalkulátor

A kalkulátor kifejezést a XVII. századtól fogva használták, mégpedig azokra a személyekre, akik különféle számításokat végeztek. Feladata az volt, hogy saját kezűleg, illetve később mechanikus számológépek segítségével adatokat számoljanak ki és elemezzenek.

766px-human_computers_dryden.jpg

(A kép forrása)

A lista még biztosan bővíthető, írjátok meg, mi mindennel!

Kastély Máté - Jobsgarden

Nyereményjáték szabályzat a Jobsgarden aktuális munkáltatói kutatásához

 1. A Játék szervezője

A Jobsgarden Kft. Facebook-oldalán (a továbbiakban: Rajongói oldal) szervezett nyereményjátékok (a továbbiakban: Játék vagy Játékok) szervezője a Jobsgarden Kft. (székhely: 1037 Budapest Montevideó u. 16/b., cégjegyzékszám: 01 09 698643) (a továbbiakban: Szervező).

 1. A játékban való részvétel feltétele:

2.1 A Játékokban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár vehet részt, aki nem esik a 2.3 pontban meghatározott személyi körbe, cselekvőképessége nem korlátozott (a továbbiakban: Játékos) továbbá, aki

 • kitölti a Szervező által készített munkavállalói kérdőívet
 • vagy kitölti a Szervező által készített munkáltatói kérdőívet
 • és hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Játék során a Játékos által rendelkezésre bocsátott személyes adatait a Játékszabályzatban rögzítettek szerint az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és
 • a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja. 

2.2 Egy Játékos a Játékban egy kitöltéssel jogosult részt venni.

2.3 Játékokból ki vannak zárva a Szervező, alkalmazottjai, megbízottjai és ezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 1. A nyereményjáték időtartama

3.1 Az adott Játék időtartama 2019.04.25-2019.07.31.

 1. Nyeremény

 4.1 Szervező a 2. pontban meghatározott Játékhoz kapcsolódóan egy nyertest és egy tartaléknyertest sorsol ki.

 • A játék nyereménye egy 91.980 forint értékű HR Fest jegy (2 db) - munkaadói kérdőív

 4.2 A kitöltéshez kapcsolódó nyereményjáték sorsolásának eredményét az alábbiak szerint teszi közzé a Szervező a Jobsgarden Kft. Facebook-oldalán.:

- A munkaadói kérdőív nyertesét legkésőbb 2019. szeptember 10-én 17 órakor

 4.3 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

 4.4 A Szervező a Nyeremények nyertesét legkésőbb az adott sorsolást, illetve nyertes meghatározását követő 3 (három) munkanapon belül értesíti e-mailben. Amennyiben a nyertes 3 (három) munkanapon belül az Értesítést nem igazolja vissza, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a nyereményre tartaléknyertest jelöl ki.

 4.5 A Nyereményeket a Szervező juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott email címre. Amennyiben az e-mailre 3 munkanapon belül nem érkezik válasz, úgy szervező a tartalék nyertes számára ajánlja fel a nyereményt ugyanezen feltételekkel. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető.

 5 Adózás, költségek

5.1 A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

 1. Adatvédelmi rendelkezések

6.1 Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelés célja, hogy a Szervező a Játékos nyereményjátékban történő részvételét biztosíthassa, a nyereményjáték lebonyolításával, valamint a Nyeremények átadásával kapcsolatban a Játékosok személyes adatait kezelje.

A Szervező a nyertes Játékos által megadott személyes adatokat (név, e-mail cím) a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a kapcsolattartás valamint a nyeremények átadása céljából kezelik. A Szervező a nem nyertes Játékosok személyi adatait 6 hónapig tárolja, ennek lejártát követően az adatkezelés megszűnik. A Szervező az általa kezelt adatokat harmadik személynek nem adja át.

6.2 A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő részvétellel, azaz a Pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait Szervező és a Lebonyolító a Játékszabályzatban meghatározottak szerint kezelje, illetve használja fel, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy hogy nyertessége esetén nevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték megfizetése nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a Rajongói oldalon nyilvánosságra hozza, a nyivánosságra hozatal kizárólag a Játékos nevét és nyerésének tényét, továbbá a nyeremény tárgyát tartalmazza.

 6.3 A Játékos adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei

A Játékos kizárólag saját valós adatait adhatja meg. A Játékos az adatok megadásával kifejezetten szavatolja, hogy saját és valós adatait adta meg. Amennyiben más személy adatainak megadásával más személy jogát sérti, úgy köteles az ebből esetlegesen eredő a Szervezőnél keletkezett kár összegét a polgári jog szabályai szerint megtéríteni, melybe beleértendő a Szervező és/vagy Lebonyolító által harmadik személynek fizetendő kártérítés, vagy hatóság által megállapított bírság is.

 6.4 Adatkezelő

A Játék során a Játékos által megadott adatok kezelője a Jobsgarden Kft. A Szervező elérhetőségei: 1037 Budapest Montevideó u. 16/b. office@jobsgarden.hu ;  +36-1-439-2940

 6.5 Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

A Játékos jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Játékost.

A Játékos bármikor kérheti az adatai törlését– részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik a Játékos adatainak kezelése megszüntetéséről, és törli a Játékost és a Játékos adatait a nyilvántartásából.

Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadja: Jobsgarden Kft. 1037 Budapest Montevideó u. 16/b. office@jobsgarden.hu

 6.6. Adatbiztonság

A Szervező kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A Szervező gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

 1. 7. Vegyes rendelkezések

 7.1 A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező és Lebonyolító kizárja a felelősségét.

 7.2 Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben (3 munkanap) nem veszi át, azt a továbbiakban a szervezőtől vagy lebonyolítótól nem követelheti.

  7.3 Szervező kizárja a felelősségét minden, a google űrlapok weboldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. sql támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. Illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

 7.4 A Szervező fenntartja a jogot a Játékszabályzat módosítására. Amennyiben a Játékszabályzat módosítása jogszabályváltozás miatt válik szükségessé, úgy a Szervezőnek jogában áll a Játékszabályzat módosítása egy adott Játék időtartama alatt is, ebben az esetben a Játékszabályzat módosításának hatálya a Szervező döntésétől függően kiterjed a folyamatban lévő Játékra is.

 7.5 A Játékos a Pályázat 2.1. pont szerinti benyújtásával kijelenti, hogy a Játékszabályzatot elolvasta, megértette és a Játékszabályzat valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Budapest, 2019. április 25.

Jobsgarden Kft.

Szervező

 

4+1 indok, amiért megéri diákként dolgozni

Egyre több olyan álláshirdetéssel találkozunk, ahol gyakornoki pozíciókba keresnek diák munkavállalókat. Az utóbbi időben a munkaerőpiac is nyitottabb a diák munkavállalókra, így már nem kell a mezőgazdaság, és a gyorséttermek által kínált pozíciókra szorítkozni.

Kilenc évvel ezelőtt, 16 évesen első nyári munkám a helyi „vizeseknél” vállaltam, mint vízóraleolvasó, majd ezt követte a szezonális meggyszedés. 18 évesen már fehér-galléros munkákkal próbálkoztam, így megismertem a call centerek világát és emellett megéltem a ruhaboltok folyton hajtogatós hétköznapjait is. Egyetemi éveim második felében döntöttem el, hogy ideje lenne valamit a még meg nem szerzett „szakmámban” vállalni, így kerültem gyakornokként a Jobsgarden-hez HR területre. Diákmunkáim evolúciós fejlődésén keresztül megértettem, miért olyan fontos időben elkezdeni suli mellett dolgozni. 4+1 érvet gyűjtöttünk össze hasonló tapasztalatokkal rendelkező gyakornok kollégámmal, Alizzal.

1. LESZ PÉNZ

Végre magadnak oszthatod be a fizetésed, és nem kell folyton anyánál kuncsorogni egy új felső vásárlásánál. Ez az első lépés a felnőtté válás göröngyös útján saját pénztárcádat szorongatva. Még ma is emlékszem, amikor megérkezett első fizetésem az addig üres bankszámlámra. 

via GIPHY

2. LESZ TAPASZTALAT

Megtanulod a napi rutint, ami a korai ébresztővel kezdődik (és korai lefekvéssel), a szundi pedig nem opció. A munkára való szocializálódás így nem élesben, a diploma után kezdődik el, hanem már előtte van lehetőséged belátni a kulisszák mögé. Az egyetem alatt évek óta ismételgetett „legyen tapasztalatod” kijelentésre már meg sem rezzensz. Neked garantáltan teljesülni fog a 20 éves munkavállaló 40 év tapasztalattal mondás.

via GIPHY

3. NEM TUDNAK ÁTVERNI

Pár év gyakornoki tapasztalattal már tudod mennyit érsz a munkaerő-piacon, ismered az elvárásaidat és kialakul benned egy komplex kép arról, hogy mi vesz körül téged valójában. Nem fenyeget az a veszély, hogy elvállalsz egy olyan munkát, ami eleinte hiper-szupernek tűnik, heti 60 órában nettó 120 ezer forintos fizetésért.

via GIPHY 

4. KOMOLYAN VESZNEK

Frissdiplomásként 1-2 év releváns gyakornoki tapasztalattal már nem juniornak számítasz a pályán. Ez olyan magabiztosságot ad az állásinterjúkon, hogy te is kompetens személynek számítasz az interjúztató szemében.

via GIPHY 

+1 KAPCSOLATOK

A gyakornokként kialakított kapcsolatok legalább annyit érnek mint a pénz, csak ezek hosszútávon térülnek meg. Nem csak szakmai oldalon leszel megtámogatva egy-egy ajánlással, hanem életre szóló barátságokat is köthetsz.

via GIPHY

 

Aliz és Dorka ajánlásával: Dolgozz, Diák! 

A munkahelyi értékelés művészete

Bevallom nektek, hogy jelenleg a 4. munkahelyemen dolgozom és a klasszikus értelemben vett munkáltatói értékelés nem mindenhol volt alapvető. Általában közel dolgoztam a vezetőimhez, de az értékelés mindig el lett intézve egy félmondattal a folyosón vagy az irodában. Volt olyan vezető, aki még a vállamra is rátette a kezét -jelezve ezzel, hogy jól dolgoztam- és általánosságban elmondható, hogy a „jutalmam” mindig az lett, hogy még több munkát kaptam. Ez igaz volt akkor is, amikor diákként egy ismert áruházláncban pakoltam az ásványvizet 12 órán át és akkor is, amikor frissdiplomásként kipróbáltam magam a közigazgatásban. De, hogy is kell ezt jól csinálni? Már, ha kell persze…

feedback-3787755_640.jpg

Miért is kell értékelni?

Az értékelés fontos visszajelzés egy munkavállalónak, hogy mik azok a fejleszthető pontok a munkájában, amin még tud/kell/lehet javítani. Objektív képet kaphat a személyiségéről, egyéb munkához kapcsolódó skilljeiről is pl. a csapatától, amelyben dolgozik. Gyakran ilyenkor olyan észrevételek, javaslatok is előkerülnek, amikre az értékelt személy sosem gondolt volna, valamint sokkal gyorsabb a dolgozó fejlődése, mintha értékelés nélkül saját magának kellene rájönnie, hogy a munkájának mely részein lehet még csiszolni.

Jó gyakorlatok

Az értékelés akkor a legjobb, ha objektív és bárminemű személyeskedéstől mentes. A számok és tények makacs dolgok, amikkel nehéz vitatkozni. Egy részletes riport éppen ezért nagy segítség tud lenni ilyen helyzetben. Ha az értékelésbe a közeli kollégákat is bevonjátok, akkor mindenképpen ügyeljetek az anonimitásra.

Jutalmazás, motiválás

Ha a visszajelzés alatt az az üzenet a beosztottunk felé, hogy a munkája fejlesztendő fontos, hogy ezzel együtt minden olyan eszközt is biztosítsunk számára, amely ezt elősegíti. Ha pedig pozitív az összkép, akkor a jutalmazás se maradjon el... Egy pályakezdő számára egy vállra tett kéz nem biztos, hogy annyira motiváló lesz, mint mondjuk egy fél nap szabadság és ugyanez igaz a másik végleten is, hiszen egy hosszabb karrierutat bejárt dolgozó esetében lehet pont az emberi gesztusok érnek majd el eredményt.

Milyen időközönként?

Több kutatás – így a Jobsgarden 2018-as felmérése is – megállapította, hogy az Y, Z generációs munkavállalóknál kifejezetten fontos, hogy minél gyakrabban kapjanak visszajelzést a munkájukról. Amennyiben ilyen közegben dolgoztok, érdemes az évi egy alkalomnál lényegesen gyakrabban átbeszélni a kollégák teljesítményét. Az erre szánt idő – és ez minden munkatársra igaz – egészen biztosan megtérül a későbbiekben.

Farkas Viktor, Researcher - Jobsgarden

Levél a főnöknek: 3 dolog, amiért idén felmondanak a beosztottaid

Vajon a fiatal munkavállalóid hány százaléka mond fel idén? Tudsz tenni ezért, hogy maradjanak? Van három alapvető dolog, ami befolyásolja a döntésüket.

Ha dolgozik a cégednél Y generációs munkavállaló, számíthatsz rá, hogy 43%-uk két évnél rövidebb idő alatt új lehetőségek után néz. Azt gondolhatnád, hogy helyettük feltöltöd a létszámot Z generációsokkal, de ez esetben azzal kalkulálhatsz, hogy 61%-uk szintén hasonló idő alatt fog kilépni a cégedtől, szóval nem ez a megoldás.

leader.jpg

A Deloitte felmérése szerint szerint a munkavállalók mostanra már eljutottak oda, nem hajlandók lemondani életük legszebb éveiről egy stabil munkahelyért cserébe, ahol ráadásul nem érzik jól magukat. Lényegében állandó készültségben állva várnak a váltásra, pláne, ha az alábbiak közül valamelyikkel szembesülnek. A munkatársak megtartásáért ma már többet kell tenni, mint valaha! Nézzük meg, mik azok a dolgok, amik leginkább okot adnak a felmondásra:

1. A munkavállalóid nem bíznak benned

Tisztességes és etikus vezető vagy? Ha így van, akkor a kevesek közé tartozol. A felmérést kitöltők szerint ugyanis a vállalatok nagy része nem etikus módszerek szerint működik és a közösségi médiának köszönhetően ez nem marad rejtve a munkavállalóik előtt sem. Láthatóvá vált, hogy a cégek gyakran kizárólag anyagi érdekek mentén hozzák meg döntéseiket és nem veszik figyelembe a dolgozóikat.

2. Régimódi mentalitás és vállalati kultúra

Az Y és a Z generáció modern munkakörnyezetre vágyik, nagyfokú rugalmassággal és sokszínűséggel. A félmérést kitöltők szerint a cég is profitál a sokszínűségből, mert minél színesebb és szélesebb körből kerülnek ki a munkatársak, annál jobban ki lehet szolgálni egy sokszínű ügyfélkör igényeit. Ugyanez igaz a kollégák javaslataira is: hallgasd meg és építsd be ezeket!

3. Nem képezed tovább a munkatársakat

A kutatás alapján a fiatal munkavállalók egyik legnagyobb félelme az, hogy nem érzik magukat felkészültnek a rájuk váró feladatokra. Amire szükségük van az a folyamatos és állandó tanulási, fejlődési lehetőség, melyek segítségével a komolyabb feladatokkal is megbirkózhatnak. 87% szerint egyébként vonzóbb egy olyan munkahely, ahol biztosított a belső fejlődés lehetősége.

Összességében ezek a főbb pontok amikre, ha ügyelsz, nem csak te válhatsz jobb vezetővé, de a cégedet is sikerre viheted. Ráadásul, mindezt úgy, hogy a munkavállalók jelenleg legfiatalabb két generációját sem riasztod el magad mellől. És hidd el, ha egy kicsit figyelsz rájuk, ők ezt kitartó munkával és remek ötletekkel hálálják majd meg!

Farkas Viktor, Researcher - Jobsgarden

(A cikk forrása)

SOS - rossz munkahelyet választottam!

15 év egy munkahelyen? Vagy esetleg több? Biztos vagyok benne, hogy neked is nagyon kéne keresgélned a baráti körödben olyan embert, aki ilyen hosszú időt eltöltött egy cégnél. A statisztikák, felmérések szerint az átlagos idő, amit egy munkavállaló eltölt egy munkáltatónál kb. 3-5 év. Ezen tendenciák mellett elkerülhetetlen, hogy az ember néha ne „nézze be” a munkahelyváltást. Na, de, mik is az árulkodó jelek, illetve mit tehetünk, ha már megszereztük rémálmaink munkahelyét?

 Nagyon te kellesz azonnal

 

Becsapós, mert elsőre jól tud esni az elismerés, de ha elhangzik, hogy akár „már ma délután is munkába állhatnál”, ráadásul a tapasztalati szintedhez kicsit magas bérigényedet is alku nélkül megkapod, akkor ott azért lehet valami susmus. Az a legbiztosabb, ha nem úgy állsz hozzá, hogy ez életed egyetlen lehetősége és nyitott szemmel jársz hátha szembe jön valami testhezállóbb pozíció.

Főnök = Dementor

 

Az interjún persze egy végtelenül kedves embert ismertél meg, de az első kávészünetben rögtön kiderül, hogy a többi kolléga már nem így látja a dolgot. Ráadásul, ha személyesen megjelenik az irodában elég fagyos lesz a hangulat és a jókedvet is elszívja az emberekből. Harry Potter nevű munkatársunk pedig mindeközben ájultan fekszik a padlón.

A legrutinosabb „senior” is 2-3 éve érkezett

 

 

A nagy fluktuáció sosem jó jel, de amikor a legtapasztaltabb kolléga is csak 2-3 éve tevékenykedik a cégnél, már kezdhetünk is gyanakodni, hogy valami nem kerek… A legstresszedzettebb munkavállalók is általában új lehetőségek felé kezdenek kacsingatni néhány év után. Ha nincs legalább egy „öreg róka” a cégnél, akkor az egy komoly jelzés. Figyelj erre!

S**tload of work és te, a kakukktojás

 

A szakmai kérdésekben mindig más a véleményed, és valahogy sosem jó, amit csinálsz? Látványosan különbözöl a csapatod többi tagjától? Gondolok itt a stílusra, az életmódra vagy a munkához való hozzáállásodra. Ráadásul azon kaptad magad, hogy 3 ember munkáját végzed és senki sem segít vagy tehermentesít, plusz még csak nem is időszakos a dolog? Akkor ez egy markáns jel, hogy nem jó helyen vagy.

Ezen jeleket valamelyikét tapasztalva persze még nem kell azonnal rohanni a következő munkahelyre. Viszont, ha a fentiekből van, ami teljesül és mindemellett azt érzed, hogy nem élvezed, amit csinálsz, netalántán gyomorgörccsel indulsz el reggelente, akkor a legjobb, amit tehetsz, hogy a próbaidő végén kulturáltan elbúcsúzol a helytől és az emberektől. (Határozott idejű szerződést alá ne írj semmi pénzért!!!) Mindig nyitva állnak más lehetőségek és ha az életünkből napi 8 órát munkával kell töltenünk, csináljunk valami olyat, amit élvezünk nemde?

Farkas Viktor, Researcher - Jobsgarden

Nem kell egy életre választani!

Pályaválasztás tizenévesen és egyben örökre. Totálisan ijesztő. Mégis honnan tudná bárki ennyi idősen, hogy valójában mi akar lenni? Hiszen ebben a korban még nem is ismerjük magunkat, a lehetőségeinket meg pláne. A jó hír az, hogy egyre kevésbé szól örökre ez a döntés, egyre inkább rajtad múlik, hogy hányszor váltasz, és hol kötsz ki végül!

fortepan.jpg

Jubileumi oklevél 30 év után - az elismerést helyes kis ünnepség keretében a cégvezető adja át egy virágcsokorral a kezében. Ilyen mostanra szinte csak a filmekben vagy régi fotókon létezik. Évtizedekre szóló elköteleződés és évtizedes munkahely már alig van. Szakmák tűnnek el teljesen, közben meg újak is jönnek létre, egyre inkább a digitális, szuperszonikus sebességgel változó világra hangolva. A mesterséges intelligencia és a robotizáció valóban teljesen új helyzetet teremt: újabb és újabb becslések születnek arra vonatkozóan, hogy hány ember munkáját és mennyi időn belül veszik át a robotok. Szóval jól kell dönteni a pályaválasztásnál.

De hogyan?

Próbálj minél több információt gyűjteni: tájékozódj a neten, menj el pályaválasztási és szakmai rendezvényekre, fejleszd a soft skilljeidet, tanulj nyelvet, vállalj olyan helyen önkéntes munkát, ami érdekel, és kérdezz sokat! Jó lehetőség az Amcham Karrierorientációs Programja is, amely azért jött létre, hogy a pályaválasztás előtt álló, 9-12. osztályos, középiskolás fiataloknak vállalati önkéntesek segítségével mutassa meg a munkaerő-piacot. A Jobsgardennél fontosnak tartjuk, hogy segítsük a pályaválasztást, ezért többen is ott vagyunk a program nagykövetei között és az elmúlt hónapokban ötször is jártunk különböző iskolákban, ahol beszélgettünk a témáról. Székely Lilla, a cég SSC divízióvezetője a Kossuth Rádió reggeli műsorában az Educatio szakkiállítás kapcsán beszélt arról, hogy kapaszkodót jelenthet, ha a pályaválasztásnál leginkább azt tartod szem előtt, hogy mi okoz örömöt.

Mi van, ha rosszul választok?

Dráma semmiképpen. A témával foglalkozó kutatások szerint ugyanis egyre kevésbé tart ki egy szakma egy életen át, és a jövőben az lesz a természetes, hogy akár 3-4 új szakma is belefér majd egy életpályába. A lényeg, hogy merj váltani és újrakezdeni egészen addig, amíg olyat nem találsz, ahová hétfőnként is örömmel mész be dolgozni! „Ami nagyon fontos, hogy ha elindulsz egy úton és rájössz, hogy mégsem ez a helyes irány, akkor sem a startmezőre kell visszalépned, hiszen amit időközben megtanultál, azt máshol is hasznosítani tudod. Mert ugye lényeg nem a megérkezés, hanem az út maga” – fogalmazott Székely Lilla.

A kép forrása: Fortepan

Titkos barátok a Jobsgardenben

Hogyan legyen izgalmas a karácsonyi ajándékozás?

Karácsony előtt a Jobsgarden is ünnepi lázban égett, nagyon készültünk rá, hogy emlékezetessé tegyünk az ünnepet. Lehetett volna kalapból kihúzni valakit és így ajándékozni, de szerettünk volna inkább valami mást, ezért idén Titkos Barátokká váltunk mindannyian.

Ki is az a Titkos Barát?

December elején a Jobsgardennél mindenki valakinek a titkos barátja lett. 3 héten keresztül, 3 apró ajándékkal, kedvességgel, figyelmességgel kellett meglepni azt a kollégát, akinek a nevét korábban kihúztuk, de közben alapszabály volt, hogy minden titkos maradjon . Persze cinkostárs nélkül nehéz, így office angelünk, Niki sok meglepetésben benne volt. „Volt aki forró csokival lepte meg a társát, kellett már sushit, pizzát, frissen sült mézeskalácsot „kézbesítenem”, de kértek segítséget kísérőlevél nyomtatásában is. Jó érzés, hogy bizalommal fordulnak felém és tőlem kérnek segítséget egy egy meglepetés megvalósításában”- mondta Niki.

 

Persze az önálló kezdeményezések is kiválóan működtek. „Igazán megható volt látni, hogy mennyire nagyon odafigyeltek egymásra a kollégák. Ebéd közben záporoztak a jobbnál jobb történetek arról, hogy ki milyen meglepetést kapott aznap. Volt, aki a parkolóhelyét adta át egy messziről járó munkatársnak, akinek egyébként nincs céges helye a parkolóházban. Volt, aki ásványbörze belépőt kapott. Környezettudatos kolléganőnknek összehajtható bevásárló táska volt a meglepetés, hogy még véletlenül se kelljen nejlon zacsit kérnie a boltban” – mesélte Paulovics Éva, a Jobsgarden ügyvezetője.

47574780_10205464902339446_8653446708652408832_o.jpg

A Titkos Barát projekt nagyon jó lehetőség arra is hogy közösséget építsünk és olyan kollégákat is közelebb hozzunk egymáshoz, akik egyébként sosem dolgoznak együtt, így nincs igazán lehetőségük megismerni egymást. Azt tapasztaltuk, hogy kevés dolog mozgatta meg annyira a Jobsgarden közösségét mint ez a program.

A nagy leleplezés

A Jobsgarden karácsonyi vacsorája előtt minden évben van egy kis meghitt ráhangolódás, zenével és közös játékkal, ilyenkor egyébként a vezetőség ajándékozza meg a munkatársakat, valami közös, jópofa élményajándékkal. A program idén kiegészült a nagy leleplezéssel, ahol természetesen mindenki izgult, hogy vajon lebukott-e vagy sikerült inkognitóban maradnia. „Mi így tartjuk fenn a karácsonyi csodát” – fogalmazott Éva.

Mit várhatnak a 14 évesek a jövő munkaerő-piacától?

Egy pályaorientációs nap keretében a Tatai Refomrátus Gimnázium tanulói betekintést kaphattak a munka világáról különböző előadások keretében. Az alkalomra meghívást kapott a Jobsgarden is, a téma pedig a jövő munkavállalója volt.

Az előadást megelőzően kaptam egy listát a kapcsolattartótól, hogy milyen kérdésekkel fordulnak felénk a kilencedikesek. Meglepődtem a kérdések komolyságán, így ahhoz méltón egy igen részletes prezentációval készültem az alkalomra. ·Az első részben a hazai munkaerő-piaci helyzetet tekintettem át, illetve kitértem a várható jövőbeni változásokra is. A változások között fő témaként a robotizációs folyamatokat néztük át, illetve a prezentáció anyagában bemutattam egy olyan kutatást, mely a 2030-ra vonatkozó előrejelzést tartalmazott.

tata11.jpg 

A jelenlévő kb. 50 diák egy online felület segítségével megnézhette, hány %-os eséllyel szűnik majd meg a most elképzelt álommunkája a jövőben, így a jövőkutatások által elénk tárt kép még inkább kézzel foghatóvá vált. Mivel biztosat még 10 évre előre sem tudunk jósolni, ezért érdemes a változásokra való reagálásokat alapul venni, hogy a jövőben adaptívan tudjunk felkészült a ránk váró kihívásokra. Ezzel összefüggésben megnéztük, hogy milyen készségekre, kompetenciákra lesz majd szükség a jövőben. Az eredmények határozottan azt mutatják, hogy a soft skillek felerősítésére kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni, melyek fejlesztése akár iskolai keretek közé is beilleszthető. Megnéztünk különböző példákat, hogy milyen módon lehet fejleszteni ezeket a társaik közreműködésével, tanári segítség mellett.

tata.jpg

A 14-15 éves diákok számára a pályaválasztás pár év múlva lesz igazán aktuális, így annak érdekében, hogy a fennálló időben életük döntését meg tudják alapozni, érdemes kipróbálni például személyiségteszteket, amelyek meg tudják mutatni, milyen irányba érdemes elindulni. A programon éppen ezért példaként kitöltötték a diákok az MBTI tesztet.

Összességében egy jövőbemutató anyagot mutattam meg a tatai diákoknak, remélhetőleg használható tudás birtokába jutottak, amire később is támaszkodhatnak.

Virovecz-Dibusz Dorottya

A szakmai indíttatás és az egyéni lelkesedés találkozása

Szakmai indíttatásom és egyéni lelkesedésem találkozott, amikor SSC divízióvezetőként a Hungarian Outsourcing Assotiation (HOA) Robotic Process Automation csapat tagjaként, automatizálás témában konferencia szervezésében vettem részt.

Gyerekkorom óta nagyon érdekelnek a sci-fik és az automatizálás és habár nem ezt tanultam, a mostani gazdasági környezet lehetőséget biztosít arra, hogy a témával mélyebben is foglalkozzak, még akkor is, ha valahol egy kicsit ijesztő is ez az irány. Magánemberként és szakmailag is érdekel ez a témakör, az automatizáció nagyon erősen kapcsolódik a mindennapi munkámhoz, így az SSC szektorhoz is. HR-es szakemberként elengedhetetlen, hogy tartsuk a lépést a technológiai fejlődéssel és tisztában legyünk ennek a piacot befolyásoló hatásaival.

hoa1.jpeg

Mindezeket összevéve kerültem be a HOA RPA (Robotic Process Automation) és automatizációs munkacsoportjába, ahol a szállodai és rendezvényes múltam miatt én álltam annak az alcsoportnak az élére, melynek feladata egy nemzetközi RPA konferencia megszervezése volt. A csapattal sok meeting és brainstorming eredményeként megszületett a HOA iPA Conference 2018, mely sikeresen lezajlott a Corinthia Hotel Budapestben, 2018. november 7-én.

hoa.jpeg

Nagyon sok izgalmas előadást hallottunk külföldi és magyar szakemberektől arról, hogyan is automatizáljunk, illetve hol tart most ez a folyamat. Azt gondolom, a két legfontosabb üzenet, amit magammal viszek a konferenciáról, az az, hogy az első lépésnek mindenképp annak kell lennie, hogy a folyamatainkat ellenőrizzük, egyszerűsítjük, standardizáljuk. Ha ezzel megvagyunk, csak ezt követően tudunk elkezdeni bármilyen nemű automatizálást, és az automatizálás nem elvenni fogja az emberek munkáját, csupán átalakítani úgy, hogy az elvégzendő feladatok a magasabb hozzáadott értékű, kreatívabb, kevésbé repetetitív feladatok felé tolódnak el.

Székely Lilla
SSC dívízióvezető, Jobsgarden