Megvan a helyed

Munkaerőpiac fejvadász szemmel

Milyen lesz a jövő munkavállalója?

Töltsd ki a Jobsgarden munkavállalói kérdőívét!

Kutatjuk, hogy milyen lesz a jövő munkavállalója!
17-30 év közöttieket keresünk, akik kitöltenék a kérdőívünket :)
A kitöltők között egy Sziget Fesztivál 2018-as napijegyet sorsolunk ki július 15-én!
Amennyiben Te is szeretnéd biztosítani nyerési esélyeidet, úgy kérlek, hogy add meg a következő személyes adataidat! Ezekre elsősorban azért van szükség, hogy a nyerteseket értesíteni tudjuk! Amennyiben e-mail címedet, nevedet és telefonszámodat nem adod meg, úgy nem tudsz részt venni a sorsoláson! Adataidat bizalmasan kezeljük, 6 hónapig megőrizzük, mely időn belül állásajánlatokkal, esetleg rendezvény meghívókkal is megkeresünk! A játék részletes szabályzata itt érhető el!

IT meetup a Doboz bárban - Milyen lesz a jövő munkavállalója?

Megtartottuk a Jobsgarden és a Green Fox Academy első közös meetupját a Doboz Bárban.  Mivel ez volt az első ilyen rendezvényünk, nagyon izgultunk, de végül teltház volt!

Milyen készségekkel lehet valaki néhány év múlva aduász az informatikában?
Startupnál vagy multinál jobb dolgozni?
Számít a papír vagy a gyakorlati tudás a döntő?
Ezek voltak a romkocsmás program alaptémái, amelyekről Lupkovics Edit (Jobsgarden), Magyari Andrea (NNG), Oroszi Kata (LogMeIn) és Baráth Barbara (Green Fox Academy)  beszélgettek Nagy-Józsa Dorkával (Y2Y) meg persze a közönséggel.

A meetupról részletesebben is olvashatsz a  MONSTER cikkében!

Érdekel, hogy milyen lesz a jövő munkavállalója? Minket is! Töltsd ki az erről szóló kérdőívünket és Sziget jegyet nyerhetsz! Köszönjük!

Nyereményjáték szabályzat a jövő munkavállalóját kutató kérdőívekhez

  1. A Játék szervezője

A Jobsgarden Kft. Facebook-oldalán (a továbbiakban: Rajongói oldal) szervezett nyereményjátékok (a továbbiakban: Játék vagy Játékok) szervezője a Jobsgarden Kft. (székhely: 1037 Budapest Montevideó u. 16/b., cégjegyzékszám: 01 09 698643) (a továbbiakban: Szervező).

  1. A játékban való részvétel feltétele:

2.1 A Játékokban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár vehet részt, aki nem esik a 2.3 pontban meghatározott személyi körbe, cselekvőképessége nem korlátozott (a továbbiakban: Játékos) továbbá, aki

2.2 Egy Játékos a Játékban egy kitöltéssel jogosult részt venni.

2.3 Játékokból ki vannak zárva a Szervező, alkalmazottjai, megbízottjai és ezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

  1. A nyereményjáték időtartama

3.1 Az adott Játék időtartama 2018.05.28-2018.09.05.

  1. Nyeremény

 4.1 Szervező a 2. pontban meghatározott Játékhoz kapcsolódóan egy nyertest és egy tartaléknyertest sorsol ki.

  • A játék nyereménye egy 23.900 forint értékű Sziget belépőjegy (napijegy) - munkavállalói kérdőív
  • A játék nyereménye egy 76.187 forint értékű HR Fest jegy - munkaadói kérdőív

 4.2 A kitöltéshez kapcsolódó nyereményjáték sorsolásának eredményét az alábbiak szerint teszi közzé a Szervező a Jobsgarden Kft. Facebook-oldalán.:

- A munkavállalói kérdőív nyertesét legkésőbb 2018. július 17-én 17 órakor
- A munkaadói kérdőív nyertesét legkésőbb 2018. szeptember 5-én 17 órakor

 4.3 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

 4.4 A Szervező a Nyeremények nyertesét legkésőbb az adott sorsolást, illetve nyertes meghatározását követő 3 (három) munkanapon belül értesíti e-mailben. Amennyiben a nyertes 3 (három) munkanapon belül az Értesítést nem igazolja vissza, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a nyereményre tartaléknyertest jelöl ki.

 4.5 A Nyereményeket a Szervező juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott email címre. Amennyiben az e-mailre 3 munkanapon belül nem érkezik válasz, úgy szervező a tartalék nyertes számára ajánlja fel a nyereményt ugyanezen feltételekkel. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető.

 5 Adózás, költségek

5.1 A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

  1. Adatvédelmi rendelkezések

6.1 Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelés célja, hogy a Szervező a Játékos nyereményjátékban történő részvételét biztosíthassa, a nyereményjáték lebonyolításával, valamint a Nyeremények átadásával kapcsolatban a Játékosok személyes adatait kezelje.

A Szervező a nyertes Játékos által megadott személyes adatokat (név, e-mail cím) a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a kapcsolattartás valamint a nyeremények átadása céljából kezelik. A Szervező a nem nyertes Játékosok személyi adatait 6 hónapig tárolja, ennek lejártát követően az adatkezelés megszűnik. A Szervező az általa kezelt adatokat harmadik személynek nem adja át.

6.2 A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő részvétellel, azaz a Pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait Szervező és a Lebonyolító a Játékszabályzatban meghatározottak szerint kezelje, illetve használja fel, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy hogy nyertessége esetén nevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték megfizetése nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a Rajongói oldalon nyilvánosságra hozza, a nyivánosságra hozatal kizárólag a Játékos nevét és nyerésének tényét, továbbá a nyeremény tárgyát tartalmazza.

 6.3 A Játékos adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei

A Játékos kizárólag saját valós adatait adhatja meg. A Játékos az adatok megadásával kifejezetten szavatolja, hogy saját és valós adatait adta meg. Amennyiben más személy adatainak megadásával más személy jogát sérti, úgy köteles az ebből esetlegesen eredő a Szervezőnél keletkezett kár összegét a polgári jog szabályai szerint megtéríteni, melybe beleértendő a Szervező és/vagy Lebonyolító által harmadik személynek fizetendő kártérítés, vagy hatóság által megállapított bírság is.

 6.4 Adatkezelő

A Játék során a Játékos által megadott adatok kezelője a Jobsgarden Kft. A Szervező elérhetőségei: 1037 Budapest Montevideó u. 16/b. office@jobsgarden.hu ;  +36-1-439-2940

 6.5 Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

A Játékos jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Játékost.

A Játékos bármikor kérheti az adatai törlését– részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik a Játékos adatainak kezelése megszüntetéséről, és törli a Játékost és a Játékos adatait a nyilvántartásából.

Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadja: Jobsgarden Kft. 1037 Budapest Montevideó u. 16/b. office@jobsgarden.hu

 6.6. Adatbiztonság

A Szervező kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A Szervező gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

 

  1. 7. Vegyes rendelkezések

 7.1 A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező és Lebonyolító kizárja a felelősségét.

 7.2 Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben (3 munkanap) nem veszi át, azt a továbbiakban a szervezőtől vagy lebonyolítótól nem követelheti.

  7.3 Szervező kizárja a felelősségét minden, a google űrlapok weboldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. sql támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. Illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

 7.4 A Szervező fenntartja a jogot a Játékszabályzat módosítására. Amennyiben a Játékszabályzat módosítása jogszabályváltozás miatt válik szükségessé, úgy a Szervezőnek jogában áll a Játékszabályzat módosítása egy adott Játék időtartama alatt is, ebben az esetben a Játékszabályzat módosításának hatálya a Szervező döntésétől függően kiterjed a folyamatban lévő Játékra is.

 7.5 A Játékos a Pályázat 2.1. pont szerinti benyújtásával kijelenti, hogy a Játékszabályzatot elolvasta, megértette és a Játékszabályzat valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Budapest, 2018. május 28.

Jobsgarden Kft.

Szervező

 

Közös délután a Gyömrői Gyermekotthonban

Tavaly decemberben vettük fel a kapcsolatot a Gyömrői gyerekotthonnal, karácsonykor kézműves délutánt szerveztünk az ott élő gyerekeknek. Sorsuk és történeteik annyira megérintették cégünk munkatársait, hogy megfogadtuk, rendszeresítjük a nekik szervezett programokat!

Most újra Gyömrőre látogattunk, azzal a céllal, hogy örömet szerezzünk a gyermekotthon lakóinak és eltöltsünk velük egy tartalmas napot! Vetélkedővel indult a program, volt fánk evés, zsákban futás, fa ültetés is. A gyerekek nagyon élvezték a közös programot, amit a végén egy nagy pizzázással koronáztunk meg!  Örülünk, hogy itt lehetünk, jövünk máskor is!

Címkék: munkahely CSR

Bérigény az önéletrajzban! Írd bele vagy inkább ne?

Meg kell adni a konkrét bérigényt az önéletrajzban, vagy ez csak egy régi trend, ami a nyakunkon maradt?Vajon tényleg a CV-ben feltüntetett bérsáv határozza meg, hogy mennyit érsz a munkaerő-piacon? Ezekre a kérdésre keressük a héten a választ a Jobsgarden tanácsadóival, Tóth Nikolettel és Sipos Tímeával!
salary.jpg

 Sajnos még mindig sok álláshirdetésben találkozunk azzal a felhívással, hogy „küldd el önéletrajzodat, bérigényed megjelölésével az alábbi email címre”! Én semmiképpen sem jelölném meg a bérigényemet az önéletrajzomban – kezdi Tímea. Véleménye szerint ez keretek közé szorítja a pályázókat, ami az önbizalomra is kihathat. „A pozíció meghirdetésekor a munkáltatónak mindig van egy elképzelése, hogy mennyit tud rászánni az adott munkára, így az sem jó, ha alul, vagy felül értékeled magadat álláskeresőként” – tette hozzá.

Nikolett egy másik szempontra hívja fel a figyelmet: „sosem tudhatod, hogy később, ha felvesznek kinek a kezében fog kerülni a szakmai anyagod. Bérfeszültséget, előítéletet, kellemetlen helyzetet születhet az önéletrajzban feltüntetett összeg, ami ráadásul nem is biztos, hogy tükrözi a későbbi valós bért – érvel a tanácsadó.

Miért kérik?

A cégeknek azért jó transzparensen látni ezt az információt, mert tudni szeretnék, hogy a pályázó belefér-e a költségvetésükbe, ezzel is megszűrik a jelentkezőket. Ugyanakkor kisebb KKV-k és nagy multik között - ugyanabban a pozícióban - óriási különbségek lehetnek bérben!  Nikolett tapasztalatai szerint a több országban jelen lévő cégeknél általában átláthatóbban kezelik a bérkérdést, jobban be vannak határolva a bérsávok, nincsenek akkora különbségek, mint nálunk.

Mi a Jobsgardennél nem kérjük a CV-ben a bérigényt, hiszen itt úgyis hosszabban beszélgetünk erről a kérdésről, akár személyesen, akár telefonon. Ebben is próbálunk reális információkat adni a jelentkezőknek, és jelezzük, ha esetleg nincs szinkronban a bérigény az előre meghatározott bérsávval – hangsúlyozza Tímea.

Mi van, ha kérik?

„Ha mindenképpen szükséges, akkor is inkább egy sávot érdemes megadni, semmiképpen nem konkrét összeget.  Ezt is inkább egy külön emailben, vagy kísérőlevélben érdemes csatolni a pályázathoz, hogy maga a szakmai anyag ezt az információt ne tartalmazza – veszi át a szót Nikolett. Illetve tanácsos a CV-ben ezt az információt valahogy úgy megfogalmazni, hogy „a bérigényről egy telefonos egyeztetést követően szívesen egyeztetek”. Ez is jó megoldás lehet és kapcsolat felvételi ajánlatnak sem utolsó!

Én is osztom ezt a nézetet! Bérről leginkább csak telefonon, vagy személyes interjún érdemes beszélgetni, hiszen ott derül ki a „csomag”, ami tartalmazhat egyéb juttatásokat, cafeteriat, laptopot, telefont, szolgálati autót, bónuszt, és ezek is befolyásolhatják a megállapodást– állítja Tímea.

Ami még segíthet, ha bizonytalan vagy: érdemes az ismeretségi körben kérdezősködni a bérekről, kapcsolatot keresni az adott céghez, ahova pályázni szeretnél, hogy ott mi lehet a reális bérszint. Vannak olyan internetes oldalak (például mennyitkeresel.hu, glassdoor.com) amelyek segítenek a sávokat jól belőni. Hajrá, CV írásra fel!

 

 

Végre megint hosszú hétvége!

Az idei évben rekordokat dönt a hosszú hétvégék száma, ritkán van olyan, hogy egy évben tíz is összejöjjön. Ilyenkor szinte az egész ország leáll. De vajon milyen munkahelyi aspektusai vannak a hosszú hétvégéknek? Hogyan hat a munkavállalókra a 3-4 napos kihagyás? Valóban minden munkakörben érvényesül a szünet vagy csak illúzió, hogy ilyenkor mindenki leereszthet? A Jobsgardennél most ezekre a kérdésekre keressük a választ!

Akik dolgoznak, és akik nem

Sajnos nem minden munkakörre igaz, hogy automatikusan hosszúhétvégézik. Alapvető kivétel például a kereskedelem, ahol más időszámítás szerint dolgoznak: a többségnek konkrétan csak a munkaszüneti napok telnek munka nélkül. Az üzleti életben is vannak olyan területek, ahol a műszakos munkavégzés miatt szombaton és vasárnap is dolog van, és nem pihennek ilyenkor a gyártósorok mellett dolgozó munkavállalók sem.

Az IT üzemeltetés tipikusan az a terület, ahol a munka átnyúlhat az országhatárokon is, ezért ott bizony mellékes szempont, hogy nálunk éppen  hosszú hétvége zajlik. Ezekben a munkakörökben a munkavállalót kompenzálják a cégek. A műszakos rendben dolgozók például műszakpótlékot kapnak – ismerteti Eszter, a Jobsgarden IT divíziójának tanácsadója.

Eszter azt is kiemeli, hogy  vannak olyan területek, ahol majdnem mindegy a hosszú hétvége kérdése. A hiányszakmáknál ugyanis – mint például a fejlesztők vagy az üzleti elemzők – sok cégnél eleve nagyobb szabadságot kapnak a munkavállók. ”„A hiányszakmában dolgozók (sokan közöttük Y generációsak) félig meddig maguk diktálják a feltételeket. Van olyan start up partnercégünk, ahol nem is írják a szabik számát, mindenki akkor mehet el, amikor csak akar, a lényeg, hogy a munka meglegyen! Na, ők azok, akik még a 4 napot is megtoldják, hogy egy hosszabb kikapcsolódásra legyen lehetőségük!” – fogalmazott a tanácsadó.

Hosszú és rövid hétvége

A 4 napos ünnepeket szinte minden esetben egy „ledolgozós szombati munkanap” előzi meg,  amit viszont nagyon nem szeret senki…Ilyenkor mindösszesen egy nap áll rendelkezésre, hogy kicsit töltődjünk. „Azt tapasztalom, hogy az emberek szombatra már teljesen ki vannak csavarva, akkor meg pláne, ha dolgozni kell szombaton is. Ilyenkor a motiváció sem jön könnyen.. Sokan kiveszik azt az egy napot, viszont a fiatalok körében ez igazi luxus, az éves 20 nap szabadság mellett. Ilyenkor a pályázókat sem érdemes hívogatni, érthető módon nem akarnak szombaton is munkáról beszélni!” – véli István, a Jobsgarden Researchere.

Mi a Jobsgardennél az ilyen szombatokon mindig lazább napot tartunk, leginkább adminisztrálunk, pozíciók leírást készítjük el, frissítünk, időnként workshopokat szervezünk, pótoljuk, ami esetleg hét közben elmaradt. Szerencsére ennyi  kis lazulás belefér a cég életébe! „Ami nagyon jó, hogy ez extra idő a közösségépítésre is, múlt szombaton például együtt reggeliztünk! Összehoztuk a csapatot, sokat beszélgettünk. Kellenek az ilyen napok is!” – zárja gondolatait Daniella, a Jobsgarden tanácsadója.

 

Vigyázz, kész rajt! Közös sportolás a munkahelyen

Közös élmény, csapatépítés, együttműködés, tapasztalatcsere, egymás motiválása - óriási hozzáadott értéke volt a szervezetünkben, hogy közösen készültünk fel a Vivicittá Városvédő futásra. A közös sport még jobban összekovácsolt minket!

 Niki ötlete volt, hogy benevezzünk erre a versenyre! – idézi fel Timi, a Jobsgarden pénzügyi munkatársa, hozzátéve: a kezdeti óriási lelkesedés azért időnként alábbhagyott, ahogy a tényleges felkészülést elkezdték. „Voltak jobb és rosszabb napok, komolyan kellett egymást lelkesíteni és támogatni, amikor egy fárasztóbb nap után nem jöttek úgy az időeredmények vagy a kilométerek. Ahogy közeledett a nagy nap, egyre jobban izgult mindenki! Hál’ istennek hatott az adrenalin, végül szuper idővel zárt mindenki” – meséli.

Dóri, a Jobsgarden recepciósa saját bevallása szerint mindig is utált futni. „”Sosem gondoltam volna, hogy egyszer futóversenyre fogok benevezni. Annyira meghatározó élmény volt, hogy újabb célként kitűztem magam elé a maratoni táv teljesítését. Nagyon sokat profitáltam belőle, úgy érzem, hogy kitolódtak a saját határaim!” – sorolja a pozitívumokat.

Brigi, aki két gyermekes családanya, 40 évesen adta a fejét futásra. „Én amolyan visszatérő futó vagyok, a céges nevezés adott löketet, azóta három új versenyre is beneveztem! Szenzációs érzés volt, hogy együtt futottunk, a cég majdnem fele ott volt, együtt teljesítettünk egy kitűzött célt! Tervezünk újabb közös versenyeket is” – jelentette ki.

„A sportolás eleve,egyénileg is hozzájárul a kollégák fizikai,lelki well-beingjéhez.  Jó stresszkezelő, segít koncentrálni, kitartásra tanít, illetve a kudarctűrést is fejleszti. Rendszerességre ösztönöz, segíti, a hatékony időbeosztást - ezeket a skilleket a munkában és az életben is jól lehet kamatoztatni” – véli Marci, a Jobsgarden egyik researchere.relax.JPG

A közös sportolás nagyon motiváló tud lenni és kiváló csapatépítő szerepe van. A Jobsgarden vezetése is nagyon sportkedvelő, amely szervezeti szinten is megmutatkozik. „Szinte az első sorból szurkoltam értük, nagyon büszke vagyok a csapatra! Eltervezték, felkészültek és teljesítették a kitűzött célt. A remek eredményt másnap pizza partyval ünnepeltük!” – összegez Paulovics Éva ügyvezető.   A cég egyébként több módon is támogatja a különböző sporttevékenységeket, hozzájárulnak a konditerem bérlethez, lehetőség van napi átmozgató tornára a Relax szobában, ahol van például bordásfal.! ”Volt már iroda challange is: mindenki bedobott a közösbe egy kisebb összeget, és aki a legtöbb kalóriát égette el egy hónap alatt, az kiválaszthatta, hogy milyen jótékony célra fordítsuk a pénzt! A kellemeset kötöttük össze a hasznossal” – tette hozzá.

A Jobsgarden csapata egyébként is nagyon sportos: van két ejtőernyősünk, és dolgozik nálunk nyolcszoros magyar bajnok távolugró, aki most az EB-re készül. István emiatt részmunkaidőben dolgozik, mindeközben lelkesen keresi a jobbnál jobb pályázókat, amúgy remek eredménnyel.

 

 

 

Meddig mehetsz el egy állásinterjún? 3+1 tipp, ha úgy érzed, Te vagy a befutó!

Szépen lassan az állásinterjú klisék is fellazulnak. De vajon mi az, ami még belefér egy állásinterjú helyzetbe? Mi az, amit még megtehetsz, ha azt érzed, hogy Te vagy a befutó? Ezen a héten arra keressük a választ, hogy meddig is lehet elmenni egy interjú során és mi az, amit nem érdemes erőltetni, bármilyen laza is lett hirtelen a világ! A Jobsgarden divízióvezetőjét, Lupkovics Editet, tanácsadóját Dibusz Dorkát és Bánszki Dorinát kérdeztük a trendekről, változásokról, javaslatokról.

Érdemes kitűnni a tömegből

Tanácsadónk, Dorka már álláskeresőként sem a sablonos megoldásokat választotta: komplett rangsort állított fel azokról a cégekről, akik számára szimpatikusak voltak és el tudta képzelni velük a közös munkát. Alapos kutatás előzte meg már azt is, hogy a listájára egyáltalán mely cégek kerültek fel. Az információ begyűjtéséhez felhasználta a network hálózatát, és szemrevételezte az rostáján fennmaradó cégek honlapjait, Facebook-oldalait is. Miután ezekkel megvolt, összerakott egy színes-szagos önéletrajzot, amely még véletlenül sem a szokványos euro pass CV volt, hanem egy profin megszerkesztett, információgazdag dokumentum! Ezt követően szépen kinyomtatta, borítékba tette és személyesen vitte be minden egyes cég ügyvezetőjének! Talán senkit nem lep meg, ha eláruljuk, hogy minden cégtől kapott visszahívást személyes interjúra.

Dorina, a Jobsgarden tanácsadója is alá tudja ezt támasztani. „Ha esetleg olyan tapasztalatok birtokában vagy, amelyeket akár egy bemutatóba tudsz gyűjteni – legyen az egy mérnöki projekt vagy egy IT portfólió –, akkor azt is érdemes mellékelni az önéletrajzhoz. Ez nagyon jó referenciaként szolgál és a HR-esek megjegyeznek...innen pedig már nyert ügyed van! 

job-interview.jpg

Áldozz az idődből!

Nem elegendő csak eljárni interjúzni. Van olyan ügyfelünk, akinél akár 3 egész próbanapot is tartanak, hogy kiderüljön, megvan-e a kölcsönös egymásra találás mind emberileg, mind szakmailag. Az ilyen lehetőségeket nem csak, hogy el kell fogadni, de előzékenyen fel is lehet ajánlani… „Merd bevállalni, ha a HR-es bizonytalan, hogy egy próbanap keretében tesztelhetitek, hogy mennyire feleltek meg egymásnak! Ez a cégnek is és neked is jó visszajelzés lehet” – javasolja Dorka.

Elköteleződés

Divízióvezetőnk, Edit rövid választ tud adni arra a kérdésre, hogy meddig lehet elmenni: gyakorlatilag bármeddig! Mint mondja, felerősödött az IT – de egyéb – területeken is a soft skillek szerepe. „Régebben elég volt a szakmaiság, ma már kell az is, hogy a jelölt illeszkedjen a szervezetbe. Fontos, hogy mennyire innovatív egyéniség, mennyire passzol a csapatba. Mi mozgatja az egyént, mi viszi tovább, mik azok az értékek, amik mentén el tud köteleződni? Attól lehetsz jobb, ha tudod, hogy mi az irányod és ilyenkor érdemes kockáztatni! Meg tudod mutatni az elköteleződésedet, ha csillogó szemmel akarod azt a pozíciót” - fogalmazott. 

Újra és újra

Edit szerint, amikor valamiért lelkes vagy, akkor bármit bevethetsz, hiszen nincs kockázat. Ha elsőre nem ment át nekik a lelkesedésed, akkor mutasd meg újra! Ezt akkor érdemes megtenni, ha biztos vagy benne, hogy mit akarsz, és miért akarod, illetve a megfelelő formában az érintettnek is tudod tálalni. Személyes példaként felidézte, mi történt, amikor a Jobsgardenhez pályázott. „„Megvolt az interjú, és vártam, hogy azonnal jelentkezzenek, de ez nem történt meg. Csalódott voltam, mert nagyon jól sikerült a dolog. Gondoltam, mit veszíthetek? Megírtam neki, hogy szerintem én vagyok számára a legmegfelelőbb jelölt és érdemes lenne engem felvennie. Másnap már mehettem is be a munkaszerződést aláírni - meséli, hogy végül hogyan fordultak jó irányba a dolgok. Később kiderült, hogy Paulovics Évának, a Jobsgarden ügyvezetőjének kifejezetten tetszett ez a megmozdulás, mert ő olyan elhivatott emberekkel szeret együtt dolgozni, akiket „ha kidobnak az ajtón, bemásznak az ablakon”.

Ne legyél túl sok!

Ne hívd fel minden órában a HR-est, inkább kérj határidőket, amelyekhez igazodni tudsz. Lehet érdeklődni egy adott pozícióról, sőt javasoljuk is, de ne menj át számonkérésbe, ne légy követelőző. A megértés és tolerancia nagyon fontos egy pályázat során! Hagyj pozitív nyomot az emberekben, hiszen lehet, hogy most nem te vagy a befutó, de később, egy másik pozíciónál még eszükbe juthatsz! „Tudj elegánsan veszíteni” – összegezte Edit.

Állati jó munkahelyek

Manapság egyre több az állatbarát munkahely, amelynek a Jobsgarden munkatársai is nagyon örülnek, hiszen mi is nagy állatbarátok vagyunk és hozzánk is bejöhetnek a kedvenceink az irodába! Rendszeres „négylábú ügyfeleink”, sőt saját halaink is vannak!  

Miért szeretik behozni az munkatársak a kutyust az irodába? Daniella, a Jobsgarden tanácsadója úgy tapasztalja, hogy már maga a kutya jelenléte is pozitív hatást vált ki. „Mindenkit jókedvre derít, kajlásodik, bohóckodik, megnevettet minket! Mivel nem mindennap hozom be Narát, így oldja a szürke hétköznapok monotonitását! Az a munkanap, amikor velünk van, különleges” – fogalmazott.kutyus1.JPG

Éva, a Jobsgarden ügyvezetője is nagy kutyabarát. Szerinte az emberek örülnek neki, automatikusan mosolyognak, ha egy kutyával találkoznak az irodában. „A pályázók között is népszerűek a négylábú kedvenceink, hiszen már eleve az interjúra is oldott hangulatban ülnek be! Egyértelműen teljesítmény fokozó a hatásuk – hangsúlyozta.

Az SSC üzletágvezető, Lilla meglátása szerint is családiasabb lesz a hangulat egy kutyussal. Neki egy komondora és egy pulija van, de nem igazán iroda konform állatok,ezért is örül annak, ha valaki más viszont kutyával érkezik az irodába. 

Úgy gondolja, ez feloldja az iroda és munkahely közti határvonalat, lelazul tőle mindenki, és végtelenül cuki történeteket is születnek. „Egyszer például  az egyik kollégánk kutyusa az elé a tárgyaló elé helyezte át a székhelyét, ahol gazdija tartózkodott és nem is mozdult onnan, míg a gazdija - akinek egy hosszabbra nyúlt interjúra volt éppen – ki nem jött a szobából” – idézte fel az aranyos történetet, ami mindenkit megmosolyogtatott az irodában.

„Már a kutya puszta jelenléte is oldja a feszültséget és ez egyáltalán nem befolyásolja hátrányosan a produktivitást, a hatékonyságot – vélekedik Daniella, aki szerint vállalati szinten nagyon fontos, hogy előcsalja az emberekből az empátiát. Ilyenkor extrán is odafigyelnek egymásra, mert a  kutyus jelenléte magában hordozza, hogy például ne hagyják nyitva az ajtót, mindig legyen friss vize és hasonlók... Daniella kitért arra is: nagyon jó üzenetet is hordoz, ha egy munkahely állatbarát, mert ez egy jó alap ahhoz, hogy azt gondolják a cégről, „igen, ez egy jófej csapat, menő környezet, én is itt akarok dolgozni”!

A munkajog nem tiltja ugyan, hogy állatot vigyetek be a munkahelyetekre, de ne feledjétek, hogy a cégeknek, irodaházaknak lehetnek saját belső szabályzataik, amelyek ezt nem teszik lehetővé. „Na meg, nem is minden kutyus való a munkahelyre – emlékeztet Dóri, a Jobsgarden irodavezetője, aki eddig még nem mutatta be személyesen Lottit a munkahelyén. Ha megnézed a videót, te is megérted, hogy miért…

Hello, április 1.!

HR-eseket és munkájukat jellemző vicces mémek, képsorok a gyakorlatban is jól használható tanácsokkal! Kellemes töltődést! Vigyázat, bolondos pillanatok következnek!

 A HR-esről általában

b99ce7c24cf5301d8fe422036ea5f334.jpg

/Forrás: Pinterest/

Mint minden munkakörben, így a HR-es szakmában is vannak sztereotípiák és előítéletek! A képsorozat utolsó elemével azonban 100%-ban egyet tudunk érteni, ezt csináljuk mi nap mint nap itt a Jobsgardennél. Jelöltek pályázati anyagait túrjuk reggeltől estig és keressük a tűt a szénakazalban, az egyetlen és igazi jelöltet az adott pozícióra. A különbség csupán csak annyi, hogy CV-ket ma már elektronikus formában kapunk!

CV írás a gyakorlatban

fb8_comic_sans.jpg

Az álláskeresés legfontosabb lépése az önéletrajz elkészítése! Azonban ha CV frissítésre adod a fejed, akkor azért vannak bizonyos írott és íratlan szabályok a formai követelményekkel kapcsolatban, amelyeket nem árt betartani! A CV általában legyen tömör, 1-2 oldalas anyag bőven elegendő. Ha már a betűtípust is feszegetjük, akkor mindenképpen valami jól olvashatót ajánlunk, Comic Sans-ot hagyd meg a viccesebb, könnyedebb tartalmaknak (vagy teljesen felejtsd el…). 

(Forrás: Socialtalent)

 

hr-memes-17-600x450.jpg

Egy pályázat során persze nem minden a „papír”, de azért még mindig sok területen fontos, hogy legyen megfelelő végzettséged. Ezt mindenképpen fel kell tünteti egy önéletrajzban, ahogy a területen megszerzett tapasztalatokat, a napi feladatköröket és a nyelvtudást is, mert csak így fognak rád találni a recruiterek! CV frissítésre fel! Hogyan? Értékes tippek a Jobsgardentől itt!

(Forrás: Ideal.com)

  LI regisztráció – "kötelező"!

hr-memes-23.jpeg

(Forrás : Ideal.com)

Egy örök igazság: ha álláskeresésbe kezdesz, akkor a LinkedInen márpedig regisztrálni kell. Főként akkor, ha a legmenőbb pozíciókért akarunk versenybe szállni. Az állásközvítítő cégek legfőbb adatbázisa innen épül, így az is fontos, ha egy recruiter bejelöl, akkor jelöld is vissza…

Az állásinterjú 

interview-in-an-it-company-campus-plac-neerig-new-mperial-27865293.png

(Forrás:Me.me)

Egy igazán nagy ugrás ebben a szépen felépített álláskeresési folyamatban, ha már állásinterjúra is invitálnak! Fontos, hogy a megfelelő módon készülj fel az interjúra, ehhez már korábban is adtunk tippeket. A tapasztalataidat fontos megjeleníteni a CV-ben, de valószínűleg az állásinterjún is ez lesz a központi téma! Az IT terület tipikusan egy gyakorlatorientált szakma, ahol sok esetben fontosabb, hogy milyen mély szakmai tapasztalattal rendelkezel, mint az, hogy milyen végzettséged van. Jó referencia projekt, de azért megfontolandó, érdemes-e a fenti módon bejutni egy interjúra…

Munkakezdés

24300940_1547860668593901_5056695441113234795_n.jpg

(Forrás: medium.com)

A HR-esek – és főként a munkaerő-közvetéssel foglalkozó tanácsadók – néha hetekig keresik a legjobb jelöltet egy-egy munkakörre. Napi kapcsolatot ápolnak a jelentkezőkkel, interjúznak, telefonálnak, önéletrajz hegyeket néznek át. Amikor egy jelöltet végül kiválasztanak és elfogadja az ajánlatot, akkor az egyben a munkájuk elismerése is! Így amikor a pályázó mégis visszalép, akkor bizony nagy a szomorúság! Bár ez nálunk, a Jobsgardennél is előfordul, de szerencsére nem túl gyakran – ettől még abszolút ismerjük a fenti arckifejezést!